Algemene Voorwaarden

Pack Company International B.V.

KvK-nummer 64569543

Haarbrug 6M, 3751 LM Bunschoten-Spakenburg

www.packcompany.nl

 

 1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden, zoals die van tijd tot tijd luiden.
 • Klant / Opdrachtgever / Wederpartij : ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een offerte of prijsindicatie opvraagt en/of die met Pack Company International onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of die aan Pack Company International een Opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden en leveren van Product(en) verstrekt zoals nader gespecifieerd in de Overeenkomst. Onder Klant wordt tevens de eventuele rechtsopvolger van Klant begrepen.
 • Opdracht / Order : het verzoek van de Klant aan Pack Company International tot het verrichten van Werkzaamheden en het leveren van Producten, zoals nader gespecifieerd in de Overeenkomst.
 • Opdrachtbevestiging / Orderbevestiging : bevestiging van de inhoud van een afzonderlijke Opdracht onder een Raamovereenkomst.
 • Overeenkomst / Leveringsovereenkomst : de afspraken tussen Klant en Pack Company International ten aanzien van de verstrekte Opdracht.
 • Het geheel van afspraken tussen Partijen wordt gevormd door de Overeenkomst, de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de bijlagen bij de Overeenkomst en eventuele Opdrachtbevestigingen.
 • Wanneer er Partijen een Raamovereenkomst hebben gesloten, dan wordt met “Overeenkomst” bedoeld de Raamovereenkomst inclusief de daaronder verstrekte Opdrachten c.q. Opdrachtbevestigingen, de Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen bij de Overeenkomst.
 • In voorkomende gevallen is de inhoud van de afspraken tussen Partijen alleen opgenomen in een Opdrachtbevestiging. Op de Opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing en eventuele Bijlagen. De Opdrachtbevestiging, Algemene Voorwaarden en de Bijlagen vormen in dat geval tezamen de Overeenkomst tussen Partijen.
  • Pack Company (International) (B.V.) / Gebruiker / Leverancier / Opdrachtnemer : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pack Company International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3751 LM) Bunschoten-Spakenburg aan de Haarbrug 6M, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 64569543.
  • Partij : Klant of Pack Company International.
  • Partijen : Klant en Pack Company International tezamen.
  • Product : de verpakkingen die Pack Company International levert aan Klant.
  • Raamovereenkomst : de hoofdlijnen van de afspraken tussen Klant en Pack Company International. Onder de deze Raamovereenkomst worden afzonderlijke Opdrachten verstrekt en Pack Company International streeft er naar deze Opdrachten onder de Raamovereenkomst telkens Schriftelijk te bevestigen in een Opdrachtbevestiging. De Raamovereenkomst en de afzonderlijke Opdrachtbevestiging(en) maken tezamen de Overeenkomst. Met deze Overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden de Algemene Voorwaarden en de Bijlagen bij de Overeenkomst.
  • Schriftelijk : hieronder wordt begrepen correspondentie per reguliere post, per aangetekende post, per fax en per e-mail.
  • Vertrouwelijke informatie : Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  • Vergoeding : de tussen Partijen overeengekomen prijs voor de Werkzaamheden van Pack Company International.
  • Werkzaamheden : inkoop van productie, verkoop en levering van Producten aan Klant en advisering rondom verpakkingsvraagstukken.

 

 1. Toepasselijkheid:
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten van en tussen Pack Company International en Klant. De Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle (toekomstige) Overeenkomsten tussen Partijen.
  • Toepasselijkheid van eventueel door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken nadrukkelijk geen deel uit van de Overeenkomst tussen Partijen.
  • Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen en door Pack Company International zijn bevestigd.
  • Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In dat geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over (een) alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De ongeldigheid van een of meer bedingen kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene Partij op de andere Partij.
  • Alle titelwoorden die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden en/of in de Overeenkomst zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
  • Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de betreffende bepalingen in de Overeenkomst.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Pack Company International, maar ook voor haar direct en indirect bestuursleden, werknemers, hulppersonen, onderaannemers van Pack Company International en de ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, als ware zij door henzelf bedongen.
  • Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

 

 1. Aanbiedingen/offertes:
  • Alle aanbiedingen en offertes van Pack Company International zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een Opdracht. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, aanbieding, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Pack Company International niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Klant.
  • Opgaven en specificaties door Pack Company International over onder meer formaat en gewicht worden slechts bij benadering verstrekt.
  • Alle aanbiedingen en offertes gelden voor een periode van 14 dagen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Nadien komt de offerte of aanbieding te vervallen. Pack Company International behoudt zich het recht voor om een aanbieding of offerte te herroepen. Pack Company International zal hiervan onder meer gebruik maken in geval van verschrijvingen of in geval van prijswijzigingen bij haar leveranciers. Vanzelfsprekend streeft Pack Company International er dan naar om Klant een nieuwe aanbieding/offerte te verstrekken.
  • Daarnaast behoudt Pack Company International zich het recht voor aanvragen van Klant te weigeren. Vanzelfsprekend streeft Pack Company International er in voorkomend geval naar om in overleg te treden met Klant om (vrijblijvend) te kijken naar andere mogelijkheden.
  • Bij samengestelde aanbiedingen bestaat er voor Pack Company International geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale aanbieding tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

 1. Overeenkomst:
  • Wanneer Pack Company International een Opdracht wenst te accepteren, dan sluiten Partijen Schriftelijk een Overeenkomst om hun onderlinge afspraken vast te leggen of bevestigt Pack Company International de inhoud van de Opdracht in een Opdrachtbevestiging. Een overeenkomst komt pas tot stand met deze Schriftelijke Overeenkomst of met de Schriftelijke Opdrachtbevestiging of met een begin van de uitvoering van de Overeenkomst door Pack Company International.
  • Indien Partijen een Raamovereenkomst hebben gesloten, dan bevestigt Pack Company International de acceptatie van de Opdracht onder de Raamovereenkomst in een Opdrachtbevestiging. Een opdracht onder de Raamovereenkomst komt pas tot stand met deze Schriftelijke Opdrachtbevestiging of met een begin van de uitvoering van de Opdracht door Pack Company International.
  • De Overeenkomst (inclusief de daarmee onlosmakelijk verbonden Algemene Voorwaarden en bijlagen) is de volledige weergave van hetgeen tussen Pack Company International en Klant is overeengekomen en vervangt alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten of andere afspraken.
  • Aanvullende al dan niet afwijkende afspraken dienen Schriftelijk te zijn aangegaan en dienen te zijn bevestigd door Pack Company International.
  • De in de Overeenkomst genoemde termijnen, waaronder leveringstermijnen, betreffen geen fatale termijnen.
  • Indien de goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Pack Company International het recht bepaalde Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
  • Pack Company International is bevoegd veranderingen in de specificaties van de te leveren zaken aan te brengen voor zover dat geen afbreuk doet aan de overeengekomen prestaties en kwaliteit.
  • Klant kan rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst alleen met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Pack Company International overdragen aan een derde.

 

 1. Prijs en betalingsvoorwaarden:
  • De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Voor zover Pack Company International in verband met de levering van de Producten aan de Klant kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kan Pack Company International deze kosten afzonderlijk aan de Klant in rekening brengen.
  • Indien er na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de gehele Opdracht is uitgevoerd tariefbepalende factoren een wijziging ondergaan, is Pack Company International gerechtigd de eerder overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Onder tariefbepalende factoren vallen onder meer lonen; (inkoop)prijzen; materiaalkosten; stijging van verzendkosten, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn; en een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen. Het doorberekenen van deze prijsverhogende factoren geeft Klant de bevoegdheid de Overeenkomst te beëindigen, indien voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Klant kan worden gevergd, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten.
  • Pack Company International kan één of meerdere voorschotbetaling(en) verlangen, alvorens wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. alvorens Pack Company International verdere uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Pack Company International kan de voornoemde voorschotbetaling verrekenen met de eerste factu(u)r(en) dan wel de voorschotbetaling (al dan niet deels) reserveren gedurende de looptijd van de Overeenkomst, om na afronding van de Overeenkomst c.q. Opdracht te verrekenen met de laatste factuur aan Klant, een en ander ter vrije keuze aan Pack Company International. Pack Company International kan (tevens) verlangen dat Klant een (aanvullende) zekerheid stelt in een door Pack Company International te bepalen vorm. Laat Klant na de verzochte zekerheid te stellen of de voorschotfactuur te voldoen, dan is Pack Company International gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, een en ander ter vrije keuze van Pack Company International.
  • Betaling van de facturen van Pack Company International dient binnen 30 dagen – zonder enige aftrek, verrekening of opschorting – te geschieden op een door Pack Company International aangewezen bankrekening.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval mag Pack Company International al haar verplichtingen uit hoofde van alle met Klant gesloten overeenkomsten/opdrachten opschorten. Verder is Klant wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, die Pack Company International dient te maken ter incasso van hetgeen Klant aan Pack Company International is verschuldigd, voor rekening van Klant.
  • Een betaling van Klant wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van de kosten die Pack Company International in verband met het tekortschieten van Klant onder de Overeenkomst heeft moeten maken en pas daarna ten laste van de verschuldigde (koop)prijs.

 

 1. Verplichtingen Klant:
  • Klant dient Pack Company International alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant dient Pack Company International te informeren over eventuele wettelijke en/of vanuit overheidswege gestelde eisen ter zake van het door Klant beoogde gebruik van de Producten (waaronder specifieke verpakkingseisen voor het specifieke beoogde gebruik van het Product door Klant).
  • Klant dient ervoor zorg te dragen dat Pack Company International direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

 1. Levering:
  • De overeengekomen termijn voor levering is een streeftermijn, geen fatale termijn. Pack Company International is ten aanzien van de levering pas in gebreke indien zij ook nalaat te leveren binnen een redelijke nadere termijn, haar na de oorspronkelijke leveringstermijn door Klant gesteld. De redelijke nadere termijn bedraagt tenminste één (1) kalendermaand. Indien Pack Company International alsnog binnen de redelijke nadere termijn niet heeft geleverd, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen voor het niet uitgevoerde gedeelte. De Klant heeft dit recht niet wanneer hij van zijn kant in gebreke is gebleven.
  • In geval van overmacht, alsmede indien door een – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van Klant of een derde vertraging is ontstaan, wordt de levertijd ten minste verlengd met de duur van de vertraging.
  • De levering geschiedt Franco of af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Franco houdt in dat de leverings-/transportkosten worden gedragen door Pack Company International. Af fabriek/af magazijn/af producent houdt in dat de aan de levering/transport verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht door Pack Company International.
  • Het is Pack Company International toegestaan de Producten in gedeelten te leveren. Pack Company International is bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  • De geleverde Producten zijn vanaf het moment van aflevering door Pack Company International voor rekening en risico van Klant, ook indien het eigendom van de Producten dan nog niet is overgegaan op Klant. De Producten zijn ook voor rekening en risico van de Klant indien Pack Company International de Producten ter aflevering heeft aangeboden maar Klant – om welke reden dan ook – niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag, bewaring en verzekering, komen volledig voor rekening van Klant.
  • Indien Klant de Producten niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan Pack Company International is toe te rekenen, raakt de Klant daardoor automatisch in verzuim. Onverminderd haar recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met deze niet-afname, is Pack Company International gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zulks onverkort het recht van Pack Company International om aanvullende schadevergoeding te vorderen in verband met het verzuim van Klant.

 

 1. Overmacht:
  • Pack Company International is niet aansprakelijk jegens Klant voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
  • Als overmachtsituaties zijn aan te merken elke tekortkoming die Pack Company International niet is toe te rekenen; indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en geven Klant geen recht tot ontbinding van de Overeenkomt of tot enige (schade)vergoeding.
  • Als overmachtsituatie wordt in ieder geval aangemerkt: stremmingen in het vervoer, brand, ongevallen, stakingen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming en andere slechte weersomstandigheden, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, ongevallen, uitvoerbeperkingen, machinebreuk, bedrijfsstoring en niet-levering van noodzakelijke materialen en/of Producten door derden.
  • De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van alle bijzonderheden die Pack Company International beletten om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. Pack Company International streeft ernaar Klant te raadplegen of te berichten over de maatregelen die genomen moeten worden om de gevolgen van overmacht zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering van de Overeenkomst veilig te stellen.
  • Indien een overmachtsituatie niet van voorbijgaande aard is of indien deze meer dan drie (3) maanden heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de andere Partij recht heeft op enige (schade)vergoeding. In geval er reeds een deellevering van de Producten heeft plaatsgevonden, kunnen Partijen louter de Overeenkomst gedeeltelijk ontbinden ten aanzien van het niet-geleverde gedeelte.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud:
  • Tot aan de algehele voldoening van alle van de door de Klant aan Pack Company International verschuldigde vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door Pack Company International geleverde of te leveren Producten en/of verrichte of te verrichten Werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, behoudt Pack Company International de eigendom van alle door haar geleverde Producten voor. Klant wordt geacht de Producten om niet in bewaarneming te houden. Het is klant niet toegestaan om gedurende deze periode over de Producten te beschikken en Klant is gehouden de geleverde Producten gescheiden van andere Producten te houden en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Pack Company International in haar bedrijf te bewaren. Producten dienen in de verpakking te blijven waarin zij zijn geleverd.
  • De Klant doet op eerste verzoek opgave aan Pack Company International waar zij de Producten exact binnen haar bedrijf heeft opgeslagen en verplicht zich reeds nu voor alsdan om de Producten, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Pack Company International, niet te verplaatsen binnen haar bedrijf of te verwijderen uit haar bedrijf.
  • In geval van niet tijdige betaling door Klant of wanneer Klant anderszins in verzuim is, heeft Pack Company International het recht de Producten zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Klant zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen. Zo is Klant gehouden Pack Company International op eerste verzoek onmiddellijk toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waar de geleverde Producten staan opgeslagen en Pack Company International in staat te stellen om de geleverde Producten weer in haar bezit te nemen.
  • Klant is gehouden om Pack Company International onverwijld op de hoogte te stellen van betalingsmoeilijkheden, dreigende surseance van betaling of een aanvraag hiertoe en een dreigend faillissement of een aanvraag hiertoe.
  • Indien Klant op enige wijze niet voldoet aan één of meer van haar verplichtingen conform dit artikel, is Klant per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd aan Pack Company International van EUR 50.000,- en voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat de Klant hier niet aan voldoet, een aanvullende boete van EUR 10.000,-, zulks onverkort het recht van Pack Company International om daarnaast aanvullende schadevergoeding te vorderen in verband met het verzuim van Klant.
  • In geval de eigendom van de afgeleverde zaken op Klant overgaat als gevolg van het feit dat Klant alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van Pack Company International tot zekerheid van de nakoming door de Klant van alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook, die Pack Company International op de Klant heeft of zal verkrijgen. Pack Company International is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens Klant op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en Klant verplicht zich op verzoek van Pack Company International daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
  • Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Pack Company International op de geleverde zaken door natrekking, vermenging en/of zaakvorming tenietgaat dan wel teniet dreigt te gaan, vestigt Klant bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Pack Company International, tot zekerheid van al hetgeen Klant, uit welken hoofde dan ook, aan de Pack Company International verschuldigd is en zal worden. Pack Company International is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de afnemer op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de afnemer verplicht zich op verzoek van Pack Company International daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
  • Indien Pack Company International zaken van Klant ter bewerking onder zicht heeft, dan is Pack Company Internationaal gerechtigd deze onder zich te houden, totdat Klant haar alles heeft voldaan wat Klant Pack Company International uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten:
  • Alle (technische en overige) tekeningen, (proef)ontwerpen, berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, beschrijvingen, schetsen, concepten en ideeën en andere ontwikkelde resultaten ten behoeve van de Overeenkomst blijven volledig eigendom van Pack Company International.
  • Het is Klant niet toegestaan om de onder lid 1 bedoelde bescheiden/gegevens zonder Schriftelijke toestemming van Pack Company International te gebruiken of anderszins beschikbaar te stellen aan derden.

 

 1. Aansprakelijkheid:
  • Een Partij die tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, is jegens de andere Partij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
  • Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, rente of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade, kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van het bedrijf of een gedeelte daarvan is uitgesloten.
  • Voor zover op Pack Company International enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van contractuele aansprakelijkheid, uit onrechtmatige dan wel uit andere (wettelijke) grond – en zou komen vast te staan dat Pack Company International gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Pack Company International gesloten verzekering wordt uitbetaald en in ieder geval tot het aan Pack Company International in het kader van de onderhavige Overeenkomst – of in geval van een Raamovereenkomst: de desbetreffende Opdracht – is gefactureerd, en daarnaast in ieder geval tot een maximumbedrag van EUR 50.000,-.
  • Pack Company International is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde leveranciers dan wel andere derden.
  • Pack Company International is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaan doordat of nadat Klant de vervaardigde Producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

 

 1. Monsters/modellen:
  • Monsters/modellen worden uit hand vervaardigd. Kleine en normale afwijkingen tussen handmodellen en machinaal vervaardigde Producten zijn toegestaan.
  • Monsters/modellen dienen alleen voor de maatvoering en kunnen dan ook enkel worden beoordeeld op de maatvoering.

 

 1. Clichés, stempels, matrijzen en gereedschappen:
  • De kosten van (het vervaardigen van) clichés, stempels, matrijzen en stansgereedschappen worden aan Klant doorberekend. Pack Company International blijft eigenaar van voornoemde zaken, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Afmetingen Producten:
  • Maatvoering van golfkarton betreffen Binnenwerkse maten. Maatvoering van overige Producten wordt gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging. De maten worden vermeld in de volgorde: lengte – breedte – hoogte.
  • Bij platen is de eerste vermelde afmeting evenredig aan de richting van de golf; onder richting van de golf wordt verstaan de richting van een golfrug of golfdal.
  • De in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging vermelde formaten zijn circa maten. Op de afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 10mm, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Toegestane afwijking hoeveelheid op orders:
  • De marges bij onderlevering of overlevering van de hoeveelheid Producten (verpakkingen) is als volgt: maximum afwijking qua hoeveelheid bestelartikelen 25% bij een order van minder dan 1.500 stuks, 15% bij een order van 1.500 – 10.000 stuks en 10% bij een order van 10.000 en meer.

 

 1. Reclames:
  • Klant dient de ontvangen Producten bij levering, althans onverwijld na de aflevering, zorgvuldig te controleren op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid. Voor de beoordeling van soort, afmeting, kwaliteit, wijze van uitvoering e.d. is alleen het gestelde in de Overeenkomst c.q. Opdrachtbevestiging leidend. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen 14 dagen na levering Schriftelijk en voldoende gemotiveerd te worden gemeld bij Pack Company International en voorts voordat de Producten worden verwerkt of doorgeleverd. Na ommekomst van de voornoemde termijn, worden de Werkzaamheden en Producten geacht conform de Overeenkomst c.q. Opdracht te zijn verricht. Indien Klant niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welken hoofde dan ook ter zake van hetgeen waarover hij binnen die termijn had kunnen reclameren. Dit heeft onder meer tot gevolg dat deze reclames geen grond kunnen vormen voor de vermindering van de (koop)prijs, beëindiging van de Overeenkomst of vergoeding van schade.
  • Afwijkingen van de standaarden binnen de toegestane bandbreedtes, leveren in ieder geval geen gebrek en/of tekort op als in dit artikel bedoeld. Voor kleine afwijking in kleur van het papier/folie/tape en lettertype en/of kleur bij het bedrukken en kleine afwijkingen in gram gewicht geldt hetzelfde.
  • Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames zoals bedoeld in dit artikel.
  • Gebreken bij een deel van de geleverde Producten geven Klant niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele geleverde partij.

 

 1. Annulering, opzegging en ontbinding:
  • Klant is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat Pack Company International met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, mits Klant de eventueel hierdoor voor Pack Company International ontstane schade vergoedt. Onder schade wordt in ieder geval begrepen de eventuele kosten die Pack Company International ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
  • Mocht Pack Company International met de uitvoering van de Overeenkomst zijn begonnen, dan is annulering in beginsel niet mogelijk.
  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde duur en de periode die Pack Company International nodig heeft voor volbrenging van de Opdracht. Tijdens deze contractperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
  • Zowel Pack Company International als Klant heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en een dergelijk tekortschieten niet herstelt binnen een redelijke termijn na daartoe Schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, met dien verstande dat de niet-nakoming steeds van een zodanige aard moet zijn dat de ernst daarvan ontbinding rechtvaardigt.
  • De Overeenkomst mag door ieder der Partijen per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang worden ontbonden, in geval van faillissement of surseance van de andere Partij of indien een besluit wordt genomen tot liquidatie of ontbinding van de vennootschap of onderneming, indien de andere Partij een schuldsanering treft, indien de andere Partij zijn schuldeisers een betalingsregeling aanbiedt, indien de andere Partij zijn onderneming staakt of indien de andere Partij het ontstaan van een van de hiervoor genoemde omstandigheden bij de andere Partij redelijkerwijs aannemelijk acht.
  • Beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat Klant niet van haar verplichting om de overeengekomen Vergoeding te betalen voor de Werkzaamheden die zijn verricht of worden verricht en de Producten die zijn geleverd of worden geleverd tot aan de effectieve datum van beëindiging.

 

 1. Rechtskeuze en geschillen:
  • Op elke aanbieding, offerte, Opdracht, Overeenkomst (volledigheidshalve: waaronder Raamovereenkomst) tussen Pack Company International en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (“Weens koopverdrag”) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Alle geschillen tussen Pack Company International en Klant uit hoofde van een Overeenkomst of voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Partijen, of geschillen over het bestaan en de geldigheid van de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Pack Company International is gevestigd.